Menu

Idén till Tempus Fugit föddes på bussen.

På buss 1, längst Kungsgatan i Stockholm, för att vara mer exakt.

Rebecka Pershagen, skådespelerska och musikalartist, hade precis kommit tillbaka till Stockholm från tre års utbildning vid Teaterhögskolan i Göteborg och ett års anställning som musikalartist i Norge.

Hon lät blicken vandra ut ur bussfönstret, och påmindes om ett gammalt kärleksminne som inträffat på platsen som just passerade förbi utanför rutan. Hon tänkte på att hon alltid tänker på det varje gång hon passerar den platsen, och att det givetvis fanns fler platser som bar hennes minnen. Hon tänkte på hur viktiga de varit för henne, och hur många platser i det offentliga rummet hon själv passerar förbi varje dag obemärkt, som är platser där människors allra viktigaste händelser har skett. Utan att hon har en aning. Minnen som glöms bort, och som aldrig kommer stå i historieböckerna. Hur det offentliga rummet är allas vårt vardagsrum, och hur vi tillsammans skapar en stads innehåll, varje dag, genom att leva i den.

Idén låg i bakhuvudet länge, medan Rebecka pluggade vidare och jobbade med annat. Hur kunde det utvecklas? Då hon arbetat intensivt med mobiltelefoni och IT innan sin utbildning, på Hi3G, Telia, Microsoft, Sony Ericsson osv, fanns det tekniska intresset kvar. Och under sin utbildning på Teaterhögskolan hade hon sett ett nytt område växa fram inom konsten, på teaterfestivaler över hela Europa: audiowalks. Den visuella aspekten till ljudet, att befinna sig på en specifik plats och låta synintrycken skärpas av vad man hör berättas, vill hon ta fasta på. Men hon vill ta det ett steg längre. Ljuden skall bara kunna spelas upp på en specifik plats. Människor måste ta sig dit för att kunna lyssna.

På en tillställning i april 2013 hamnar hon bredvid en kvinna som presenterar sig som professor vid Data- och Systemvetenskapliga Institutionen (DSV) vid SU i Kista, och hon berättar om sina tankar. Mötet blir startpunkten på det praktiska arbetet. Det är givetvis en app detta ska bli.

I december 2013 påbörjas arbetet med att utveckla appen, tillsammans med två avgångsstudenter vid DSV. Nya utvecklingsmöjligheter och funktioner implementeras i grundidén, och processen är intensiv. GPS är det självklara valet för att göra appens audiowalks platsspecifika, hela världen skall kunna vara tillgänglig för att placera klipp på, och ett stort antal audiowalks skall kunna vara tillgängliga samtidigt i appen samtidigt. Var och en med en specifik karta med koordinater. Och innehållet ska vara kurerat, och kunna erbjudas både gratis med också mot en avgift (In App Purchase)

I maj 2014 lanseras appen i App Store och Google Play, med en audiowalk tillgänglig: titelverket ”Tempus Fugit”, där Rebecka berättar om autentiska kärleksminnen i Stockholm, på de platser där de ägde rum. Den plats hon mindes på bussen är givetvis med. Det kapitlet / audioklippet heter för övrigt ”En kväll i augusti” i titelverket.

Under våren och sommaren kommer Innovationskontoret vid SU in i bilden, och Tempus Fugit (och Rebecka) blir antagen till det första Bootcampet för Kvinnliga Entreprenörer i augusti 2014. Någon månad senare sitter hon i panelen i Aula Magna med Prins Daniel Fellowship för att presentera appen, och i oktober 2014 antas Tempus Fugit till SU Inkubator.

I december 2014 vinner Tempus Fugit Stockholms stads Innovationsstipendium i kategori Besöksnäring.

Under våren 2015 lanseras ett Open Call till allmänheten för att erhålla deras idéer och historier att göra till audiowalks i Tempus Fugit, samarbetssamtal inleds med aktörer över hela Sverige, samt i England och Skottland.

I april 2015 släpps den första av 13 specialskrivna verk för säsongen i Tempus Fugit, med samarbetspartners som konstnärer, skådespelare, pjäsförfattare, poeter, musiker och bloggare. Tempus Fugit är även en del av Kulturnatt Stockholm 2015, där den är den enda appen som är en del av programmet.

Samarbeten sker även med organisationer som arbetar med psykisk ohälsa: Suicide Zero och Aldrig Ensam, med specialskrivna walks i Stockholm resp. Kalmar.

En ny premiär för ett specialskrivet verk / samarbete sker i appen varje vecka från april – augusti, och under sommaren arbetar Rebecka med att specialproducera en walk för Dalhalla Opera, som lanseras i samband med deras premiär av Turandot med Nina Stemme i huvudrollen, och som enbart kan höras i kalkbrottet i Rättvik.

Under hösten börjar samtal inledas med externa aktörer gällande en licensiering av tekniken, för att kunna använda den i sin egen app eller skapa en klon av Tempus Fugit som är brandad efter kundens önskemål. Samtal inleds också gällande innehållet i den egna appen för 2016, med samarbeten med nya aktörer i fler länder.

Och det är där vi är just nu. 

/

The idea for Tempus Fugit was born on the bus.

On the 1 bus, at Kungsgatan in Stockholm, to be more precise.

Rebecka Pershagen, actress and musical theatre performer, had just come back to Stockholm after three years of training at the Theatre Academy in Gothenburg and one year of employment as a musical artist in Norway.

She let her gaze wander out of the bus window, and was reminded of an old love memory that occurred at the site that has just passed by outside the window. She thought, that she always thinks about it every time she passes that spot, and that there of course were more places that bore her memories. She thought, of how important they were to her, and how many places in the public space she passes by every day unnoticed, which are places where people’s most important events have taken place. Without having a clue about it. Memories that are forgotten, and never will be in any history books. How the public space is everyone’s living room, and how we together create the content of the city every day, just by living in it.

The idea was in the back of her mind a long time, while Rebecka continued studying and worked. How could it evolve? As she had worked intensively with mobile technology and IT before her training, at eg. Hi3G, Telia, Microsoft and Sony Ericsson, her technical interest remained. And during her training at the Theatre Academy, she had seen a new area emerge in the arts, through theater festivals across Europe: audio walks. The visual aspect to the sound, to be at a specific place and let your visual senses be sharpened by what you hear, she wanted to take advantage of. But she wanted to take it a step further. The sounds should only be available to play while at a specific location. People needed to get there to listen.

At an event held in April 2013, she ended up next to a woman who introduced hemself as a professor at the Computer and System Sciences (DSV) at Stockholm University in Kista, and Rebecka told her about her thoughts. The meeting would be the starting point of the practical work. It is of course an app that this is meant to become.

In December 2013, work had begun developing the app, along with two graduate students at DSV. New capabilities and features were implemented in the basic idea, and the process was intense. GPS is the obvious choice for making the app’s audio walks site-specific, the whole world will be available for placing the walks in, and a large number of audio walks will be available simultaneously in the app. Each with a specific map, and coordinates. And the content would be curated, and could be offered both free but also for a fee (In App Purchase).

In May 2014, the app would be launchen in the App Store and Google Play, with one audio-walk available: the title pice ”Tempus Fugit”, where Rebecka talks about authentic love memories in Stockholm, at the places where they occurred. The place she remembered that day on the bus is of course included. That chapter / audio clip is called ”One evening in August” in the title piece, by the way.

During the spring and summer of 2014, the Innovation Office at SU came into the picture, and Tempus Fugit (Rebecka) would be accepted to the first ever Boot Camp for Women Entrepreneurs in August 2014. A month later, she sits on the panel in Aula Magna with Prince Daniel Fellowship for the presentation of her app, and in October 2014 Tempus Fugit is accepted into the SU Business Incubator.

In December 2014, Tempus Fugit wins the Stockholm’s Innovation Scholarship in the Tourism category.

In the spring of 2015, Tempus Fugit launched an Open Call to the public to make their ideas and stories ino audio walks in Tempus Fugit, negotiations regarding collaborations with differnt partners all over Sweden begins, as well as in England and Scotland.

In April 2015, the first of 13 specially written works of the season in Tempus Fugit is released, with partners such as artists, actors, playwrights, poets, musicians and bloggers. Tempus Fugit is also part of Stockholm Culture in 2015, where it is the only application that is part of the program.

Collaborations also take place with organizations working with mental disorders: Suicide Zero and Aldrig Ensam (Never Alone), both with specially written walks by the Tempus Fugit team, in Stockholm and Kalmar.

A new premiere of a specially written piece / collaboration is featured in the app every week from April to August, and during the summer working Rebecka creates a commissioned piece for Dalhalla Opera, which launched in connection with their premiere of Turandot with Nina Stemme in the lead role, and could only be heard in the limestone quarry in Rättvik.

In autumn om 2015, conversations are initiated by external actors regarding the licensing of the technology to use it in their own app or create a clone of Tempus Fugit, that would be branded at the customer’s request. Conversations are also initiated regarding the content and collaborators in the app for the 2016, with new actors, writers and creators in more countries.

And that’s where we are right now.